Produforum Åboland på Pecha Kucha kväll

Produforum Åboland reste till Åland med åtta kulturaktörer den 25.9 för att bekanta sig med åländska kulturaktörer och delta i en Pecha Kucha -kväll, arrangerad av Nordens institut på Åland. Tre åboländska och sju åländska aktörer presenterade sig under kvällen i Mariehamn.

Pecha Kucha är ett presentationsformat som omfattar 20 bilder där varje bild visas i 20 sekunder. Presentationen blir då exakt 6 minuter och 40 sekunder. Pecha kucha-formatet uppkom i Japan, och har sedan spritt sig världen runt. Pecha Kucha är ett varumärke som får användas endast om man följer modellen för presentationerna, ordnar evenemanget fyra gånger per år och att det är gratis och öppet för vem som helst att komma och lyssna.

En Pecha Kucha -kväll ger möjlighet till kulturaktörer att träffas, visa upp sitt arbete och idéer. När vi på Produforum Åboland förra våren hörde om Pecha Kucha kvällarna i Mariehamn tänkte vi direkt att vi kunde delta med ett gäng som får möjlighet att visa sina talanger och på samma gång få ta del av det åländska kulturlivet. Från oss deltog Pia Holm, Hans G Hästbacka och Sade Kahra med presentationer men sammanlagt var vi 11 stycken på resan. Pecha Kucha kvällen ordnades för fjärde gången i restaurangmiljö och har blivit mäkta populär. Det var fullt av ungdomar och äldre, män och kvinnor. Också denna gång var det fullsatt – ett par hundra åhörare – på restaurang Indigo.Bredden på presentatörerna var stor. Det handlade bl.a. om cirkus i äldreboenden, läsprojekt i skolan, kulturhus mm. Våra åboländska aktörer presenterade konstarterna fotografi, design och konst.

Produforum Åboland i Mariehamn

Följande dag besökte vi Kulturfabriken som erbjuder utrymmen till konstnärers förfogande och att ordna kursverksamhet i. Det finns också några kontorsrum till uthyrning i huset som ligger på Fabriksgatan nordväst om centrala Mariehamn. Kulturfabriken är ett projekt som ägs och drivs av de fyra föreningarna Bild & Formskolan, Ålands Konstförening, Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f. och Fotoklubben Obscura. Projektets mål är att stöda kulturutövare och liknar Produforums målsättning. Tillsvidare stöder landskapet dem med hyran. Träffen med Kulturfabrikens representanter ledde till att vi fortsätter att ha kontakt för att utbyta erfarenheter samt ev. blir samarbetspartners i ett regionalt kulturturismprojekt som omfattar både Ålands och Åbolands skärgård. Det finns många gemensamma beröringspunkter och möjligheter till gemensamma satsningar i framtiden är stor. Under resans gång fanns också gott om möjlighet för de åboländska aktörerna att diskutera samarbeten och för Produforum Åboland att tillsammans med aktörerna diskutera projektets framtid.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Samarbete – om snällhet och att lyssna

”Vi ska samarbeta mera.” ”Vi ska bli bättre på samarbete.” ”Samarbete lönar sig.” Överallt tycks man betona samarbete. I ansökningsblanketter frågas efter samarbetspartners, det ordnas nätverksträffar och seminarier om samarbetsmöjligheter. Nyligen ordnade Sydkusten och Produforum Åboland ett seminarium med rubriken ”Åboländskt kultursamarbete ”. Samarbete som faktor för goda resultat och en gynnsam utveckling på arbetsfältet tycks inte ifrågasättas av någon. Men för allt samarbete alltid framåt och är det otvetydigt bara fördelar med samarbete? Frågan är naturligtvis så stor att det inte går att ge ett generellt svar på den. Det är klart att två eller flera hjärnor kommer på flera idéer än endast en hjärna och gör man saker tillsammans är det både roligare och effektivare, förutsatt att alla som samarbetar gör sina uppgifter och gör dem i tid. Men det som jag reflekterat över är att en del samarbeten stupar på onödiga missförstånd och att det delvis måste bero på vår oförmåga att lyssna till vad vår kollega eller samarbetspartner riktigt menar.

Teatermakaren Bobo Lundén talade på det åboländska seminariet om att det lönar sig att vara snäll. Då får man lättare tillbaka ett positivt bemötande, man får lättare hjälp i sitt arbete och då går samarbete också så mycket lättare. Men till att vara snäll hör enligt mig en vilja lyssna till och förstå den andra. När någon annan uttrycker en idé borde man inte genast kontra med en egen idé utan att först bemöta den andras idé på allvar och svara på varför man inte tror på den eller på hur den kunde utvecklas. Likaså borde man, om den andra berättar om något den upplever som problematiskt, stanna upp där och försöka se det ur den människans synvinkel, bekräfta hens upplevelse och försöka förstå bakgrunden till upplevelsen. Ofta svarar människor på varandras berättade upplevelser genom att berätta om sig själva som om de inte riktigt förstått att det kan se ut och vara på ett annat sätt för den andra. Det här gör vi oss givetvis alla skyldiga till hela tiden, men det skulle säkert, för att kunna samarbeta bättre, löna sig att träna på att bli bättre på att svara på den andras tankar innan vi kastar in våra egna i diskussionen.

För att vi ska utvecklas i våra jobb och för få till stånd en bra utveckling, bör vi börja med att lyssna till varandra, och inte vara så snabba med att avfärda andra genom att säga ”jag har inte det där problemet, för mig är det inte så” och hasta vidare. För mig är att lyssna – att vara snäll.

Kristin Mattsson
Projektchef, Produforum Åboland

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kreativitet på jobbet

Enligt en undersökning från Manpower i Sverige tycker de flesta att det är viktigt att få vara kreativ på jobbet eftersom det gör att man utvecklas mer och tycker att jobbet är mer intressant. Det framgår att många är frustrerade för att de inte får utlopp för sin kreativitet. I dag är kreativitet och innovationsförmåga hett eftertraktade egenskaper på arbetsmarknaden, trots det upplever alltså majoriteten av svenska arbetstagare att de inte får vara tillräckligt kreativa på arbetsplatsen. Varför är det så?

Är det chefernas fel? Enligt de anställda är det viktigt att chefen uppmuntrar till initiativtagande och frågar de anställda om deras åsikt i olika frågor. Som kreativitetshöjande faktor nämns möjligheten att kunna driva sina egna förslag vidare och bra system för att ta tillvara medarbetarnas idéer. Arbetsgivare som uppmuntrar till kreativitet har sannolikt större chanser att få bättre resultat eftersom personalen presterar bättre när de mår bra. Förhoppningsvis inser allt fler chefer det.

Så finns det andra hinder för kreativiteten, t.ex. press. Nu tänker jag inte på tidspress, eftersom vissa människor de facto presterar bra när de har en tidspress. Jag tänker på pressen att prestera. Kreativitet kommer sällan på beställning, har man inte en arbetsgivare som förstår det kan det leda till stress och frustration. För att man ska kunna vara kreativ måste man ha mod att testa nya saker som ingen annan gjort förut och då behöver man ha en arbetsgivare som uppmuntrar detta och skapar utrymme också för eventuella misslyckanden.

Arbetstiden är ändå inte hela livet och om man upplever att man inte får utlopp för sin kreativitet på jobbet så finns det idag alla möjligheter att vara kreativ på fritiden. Problemet är kanske att många inte utnyttjar den möjligheten. Man kanske tycker att man inte har tid eller ork att vara nyskapande på fritiden om man har ett jobb som suger ut mycket av ens energi. Då förstår jag att frustrationen blir stor. Men tid finns nog alltid för det man verkligen vill göra, om man är kreativ så skapar man tid åt sig. Orken kommer när man gör sådant man tycker om, vilket ofta är nåt kreativt eftersom människan är en kreativ varelse.

För att vi ska kunna vara kreativa behöver vi alltså mod, vi behöver nyfikenhet och vi behöver glädje, men framför allt behöver vi vilja att skapa något nytt. Om vi skapar en arbetskultur där dessa egenskaper uppmuntras, kommer människor i högre grad att känna att de får utlopp för sin kreativitet, också på jobbet. 

Av Marina Saanila, projektkoordinator på Produforum Åboland

(Texten är skriven för Pargas Kungörelser, 11.7.2013)

marina.saanila@produforum.fi

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vad behöver konstnärer och kulturarbetare?

Under januari och februari har jag haft diskussioner med aktörer i Produforum Åboland nätverket för att kartlägga hurdana behov de har av kompetenshöjande verksamhet, synlighet och nätverkande.

Produforum Åboland projektet har nu varit igång i drygt tre år och vi har hunnit erbjuda det fria kulturfältet rätt mycket under den tiden. Vi håller verkstäder och seminarier, ger synlighet åt kulturaktörer genom annonser, broschyrer och i media samt ordnar nätverksträffar.
När jag frågade våra aktörer vad de har fått ut av projektet hittills svarade många av dem att det har varit nyttigt att få träffa andra i samma situation som en själv, d.v.s. att få träffa andra som jobbar med olika projekt eller som företagare inom konst- och kulturbranschen. Flera kommenterade att det har varit skönt att se att det finns andra som precis som man själv pusslar ihop sitt jobb av olika bitar, antingen som frilans eller som företagare som erbjuder olika kulturpaket till t.ex. skolor, daghem och vårdinstanser. Produforum nätverket har fått dem att känna sig som en del av en gemenskap i stället för att känna sig som ensamvargar som bara kör sitt eget race. De flesta har fått nya kontakter och många har också inlett samarbeten med de kontakter de har knutit genom Produforum.

För många har det varit viktigt att ha någon att vända sig till med sina frågor och funderingar kring sitt arbete. Vi på Produforum har fungerat som ett bollplank och vi är som någon uttryckte ”lite som en spark i baken”.

Vår satsning på att ge synlighet åt aktörerna är också en sak som uppskattas mycket. Många har fått möjlighet att synas i pressen och i olika broschyrer och det har lett till fler arbetstillfällen. Att det finns någon som kan ordna fortbildning inom t.ex. företagande, marknadsföring eller datorprogram upplevs också som värdefullt. När jag i början av året frågade vilken typ av verksamhet aktörerna önskar sig av Produforum nätverket under den resterande projektperioden var det de kompetenshöjande verkstäderna och korta kurserna som kom högst på listan. Ändå fick jag ofta höra kommentarer som: ”Jag uppskattar att det ordnas kurser för mig men tyvärr hinner jag inte gå på dem” eller ”Jo, det där skulle jag nog behöva lära mig men jag kan inte komma just då”.
När man lever på korta projekt och får timlön för utfört arbete är det ofta ekonomiskt inte möjligt att säga nej till jobbet för att i stället gå på en kurs. Och det är just det som är en av våra utmaningar på Produforum, vår målgrupp ger sig inte alltid tid att satsa på att fortbildning, trots att behov nog finns.

Tove Bornemann leder en konsterapigrupp

Tove Bornemann leder en konsterapigrupp

Många önskar sig föreläsningar som ger inspiration, när man jobbar ensam och själv skapar sitt jobb behöver man få inspiration av andra emellanåt. Fortbildning i olika datorprogram som t.ex. bildbehandlingsprogram och exel är också önskvärt. Hur man kan marknadsföra sina tjänster eller produkter och företagande är också sådant som är viktigt för våra aktörer att lära sig.

För mig har det varit väldigt nyttigt att få samtala med våra aktörer om deras behov och önskemål inför framtiden eftersom vi på Produforum naturligtvis vill erbjuda just sådan verksamhet som är meningsfull för vår målgrupp. De flesta vill att vi ska fortsätta med vår verksamhet på samma sätt som vi hittills gjort, och det är ju väldigt glädjande för oss att höra att det arbete vi har gjort upplevs som nyttigt.

Vi kommer alltså att fortsätta erbjuda kompetenshöjande kurser av olika slag för de som jobbar med konst och kultur i Åboland. Vi kommer att jobba för att de ska få större synlighet och fortsätta stöda dem, ge dem personlig handledning och ordna nätverksträffar. Samtidigt jobbar vi på att skapa ett kontaktnät och samarbeten som fungerar också efter att projektet Produforum Åboland tar slut i juni 2014.

Marina Saanila, projektkoordinator i Produforum Åboland

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Dags att plocka fram paljettklänningen och kravatten!

För snart ordnar vi Kreagala i Österbotten. Närmare bestämt den 16 mars. Då hålls den andra Kreagalan i Vasa. Första galan ordnades 2011 och blev en omedelbar succé. Tanken är att alla inom den kreativa branschen ska synas och hyllas.
Kreagalan är en österbottnisk gala för österbottniska kreatörer. Det vill säga kreativa människor med en anknytning till Österbotten.
Under galan delas det ut priser i tio kategorier. Vi har till exempel Året litteraturpris, Årets designpris, Årets teaterpersonlighet eller Årets initiativ.
Under novembermånad har allmänheten fått nominera en eller flera i de olika kategorierna. En jury som består av insatta människor från de olika kulturella grenarna har sedan valt ut tre slutnominerade. I skrivande stund är juryarbetet i full gång och snart vet vi vem våra vinnare är.
I juryn sitter Vivan Lygdbäck – KulturÖsterbotten, Per Ehrström – Wasa Teater, Norah Nelson – Kuntsi och Österbottens konstkommission, Martin Karlsson – Sets, Svenska Österbottens litteraturförening och Pohjanmaan kirjailijat, Hippi Hovi, Musik & Talang och DUNK, Klas Fransberg – Finlandssvenskt filmcentrum, Mia Wiik/ Mari Omars – Watt, Katarina Eklund – Muova, Anna-Maija Bäckman från Loftet, Österbottens hantverkarförening och Linda Blomqvist från Juthbacka kulturcentrum.

Kreagalan är en riktig gala med fest och glamour. Maria Sid kommer att stå som konferencier och det blir program av bland andra Krisse Salminen. Nytt för i år är att galan är tvåspråkig.
I biljetten ingår också en liten supé och alla är välkomna på gala för att hylla våra duktiga kreatörer och kulturaktörer. Kreagalan är också, icke att förglömma, ett utmärkt tillfälle att mingla, träffa gamla bekanta och knyta nya kontakter. Vem vet, kanske ett nytt kreativt samarbete föds på årets Kreagala?

Välkomna till Vasa, Academill, lördagen den 16 mars klockan 18!

Kika på hemsidan: www.kreagalan.fi
eller kontakta oss här på Juthbacka kulturcentrum om ni vill veta mer.Kreagalan 2011

Hälsningar,
Ida Westerlund

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hälsningar från Produforum Österbotten

Hej!

Mitt namn är Ida Westerlund och det är jag som vikarierar Eva Forsman här på Produforum Österbotten nu när hon är föräldraledig.

Jag började 21 januari och kommer att jobba till 20 maj. Mina främsta arbetsuppgifter är Kreagalan som hålls 16 mars på Academill i Vasa. Jag kommer också att sammanfatta Produforum Österbottens lyckade koncept i ett magasin.

Jag är född 1985 och bor i Jakobstad med min sambo och vår dotter Lo som är nio månader. Vi har också en katt som heter Vino. Hon är lite sned, på alla sätt och vis.

Jag har studerat på Umeå universitet och är fil. kand. i Freds- och konfliktstudier och kandidat i kulturjournalistik. 2010 flyttade jag hem och började jobba på Österbottens Tidning. Där jobbade jag som kulturredaktör fram till februari 2012 då jag blev moderskapsledig.

Nu tycker jag det ska bli jätteroligt att ta mig an ett nytt jobb med nya utmaningar! Jag ska försöka göra mitt yttersta de här fyra månaderna som jag sitter här på Juthbacka kulturcentrum i härliga Nykarleby.

Ni kan nå mig på Evas gamla telefonnummer, dvs. 050 447 1277

eller på e-post: ida.westerlund@juthbacka.fi

Vi ses!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Produforum Åboland – synlighet och kompetens

Nu har projektet Produforum Åboland inlett sitt fjärde år och mer än två tredjedelar av projekttiden har gått. Det övergripande syftet är att förbättra arbetsmöjligheter för konstnärer och kulturaktörer i Åboland. Inget litet mål med andra ord. Med ett så omfattande syfte har det varit en utmaning att välja vilken väg vi ska gå, vilka åtgärder vi ska vidta. I vår plan hade vi för tre år sedan åtgärder som att stöda nätverkande, samla de som är intresserade av gemensamma arbetsutrymmen, synliggöra aktörernas behov, göra en kompetensportfolio, handledning och rådgivning, utbyten av information och kompetens och en resa till Österbotten. Vi har hunnit prova en del av dessa verksamheter. Några av dem har varit mera lyckade än andra.

Vår erfarenhet är idag, efter tre år i projektet, att kortare kurser, enstaka verkstäder och personlig handledning är det mest intressanta för vår målgrupp när det gäller den egna kompetenshöjningen. Man är inte lika villig att delta i längre utbildningshelheter som kräver att man binder upp sig för flera veckor. Ofta blir det automatiskt ett nätverkande i pauser på föreläsningar och evenemang, som på den uppskattade Österbotten-resan år 2011.

Vi har i linje med våra erfarenheter så här långt valt att arbeta med tre hörnstenar: med handledning och rådgivning, kompetenshöjande fortbildning och med synlighet för deltagarna i projektet. Synlighet och gemensam marknadsföring har ända från projektets början varit ett led i att försöka öka arbetsmöjligheter för konstnärer. Vi har intensifierat handledningen i och med att projektkoordinatorn träffar aktörerna under januari och februari för att höra om deras specifika behov och erbjuda dem karriärscoaching. Den här satsningen ger oss också större kunskap om de åboländska kulturaktörernas behov.

Ett stort synlighetsprojekt var de korta filmer där 10 aktörer presenteras och som har publicerats på Sydkustens julkalender på webben i december. Samma dag som filmen publicerades ingick i Åbo Underrättelser en artikel om aktören. Filmerna har också visats i tv-programmet Min morgon. Har du missat dem så kan du se dem här.

Den kompetenshöjande fortbildningen fortsätter med föreläsningar och verkstäder. Våra evenemang är öppna och gratis för alla professionella på kulturfältet. Du hittar dem på här, på Produforums webbsida under evenemang.

Kristin Mattsson, projektchef för Produforum Åboland

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Produforum Nyland upphör – verksamheterna fortsätter.

Hej!
Efter fem intensiva, givande år upphör Produforum Nyland vid årsskiftet – det är alla säkert medvetna om. Personalen i Produforum Nyland sammanställer nu resultat av projektet och förbereder slutrapporteringen. Arbetet är viktigt för att de metoder och arbetssätt som nätverket tagit fram ska spridas och utvecklas. Fem år är en lång tid för ett projekt och vi vill beakta allt som hänt och att var och en som varit och/eller är involverad i projektet kommer att känna igen sig. Om du vill medverka i rapporteringen, kommentera vad som varit bra eller inte har fungerat så finns det ännu tid. Vi hoppas också att du svarar på den förfrågan som vi flaggat för ett par gånger under hösten och som fortfarande är öppen, du hittar den här: http://tinyurl.com/calbxxn .

Arbetet på att trygga en fortsättning på Produforum-modellen pågår för fullt och det ser bra ut. I västra Nyland och i östra Nyland har man hittat fungerande lösningar i samarbete med kulturaktörer, privata och offentliga  samarbetsparter. I huvudstadsregionen finns det att göra men andan är god så det finns all orsak att vara optimistisk!

En fördel med att avsluta ett framgångsrikt projekt är att det ger orsak till att ordna en Efterfest! Produforum Nyland ordnar denna torsdagen den 22 november kl 13 – ca 21 på Korjaamo i Helsingfors. Programmet ser du nedan.

Hjärtligt välkommen!

Produforum Nyland/Personalen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

NordMatch2012 konferensen i Tallinn – tere tulemast!

NordMatch2012

Facilitate Nordic and Baltic Culture

11-12 oktober i Tallinn, Estland

 

 

Nu är vi på slutrakan med förberedelserna av den nordisk-baltiska konferensen för kulturproducenter, konstnärer och andra yrkesgrupper som jobbar för att konst och kultur ska nå ut allt bredare i samhället och användas som resurs vid innovation och problemlösning.

Ännu hinner du anmäla dig och få möjligheten att lyssna på intressanta talare från alla nordiska och baltiska länder. Dessutom har du möjlighet att utveckla projektidéer tillsammans med andra och testa dem på en panel, delta i studiebesök och bredda ditt nätverk i Norden och Baltikum.

Bekanta dig med programmet på blogg.produforum.fi/nordmatch och sign up!

NordMatch2012 teamet

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Min praovecka på Produforum

Hejsan käre läsare!

Mitt namn är Jacob Söderström och jag skall blogga om min vecka som prao elev här på min sista dag i produforum.  Jag går på nian i Winellska skolan i Kyrkslätt och har den senaste veckan bekantat mej med Nordmatch teamets vardag.

Jag var faktiskt ganska sent ute med att söka en praoplats åt mej och som tur så rekommenderade min elevhandledare produforum åt mej när jag sade att jag var intresserad av media o sånt. Jag hade aldrig förut hört om produforum men jag är nöjd att jag kom hit efter att jag har hört om mina klasskamraters dåliga upplevelser på sina egna praoplatser. Under den här veckan har jag dragit mitt strå till stacken angående evenemanget Normatch. Jag har jobbat med tre andra praktikanter från olika yrkesskolor så jag har haft tillräckligt med sällskap och jag har fått veta mycket om vad man kan tänkas göra om man utbildar sig till mediassistent eller kulturproducent. Mina arbetsgivare har varit väldigt trevliga och stämningen på arbetsplatsen har varit alldeles suverän! Om 98:orna funderar på praoplats så rekommenderar jag varmt produforum åt dem.

Det var allt jag har att säga om min praovecka här och önskade att jag skulle ha kunnat stannat lite längre, jag har haft väldigt trevligt och praon är ett bra sätt att bryta loss från skolrutinen.

Tack o hej :D

// Jacob Söderström

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar